Specializuotos slaugos ir socialinės globos, bendruomeninio apgyvendinimo paslaugų infrastruktūros sukūrimas Kaune mieste

Socialinės globos centras „Vija“ pradeda įgyvendinti Europos sąjungos lėšomis finansuojamą projektą „Specializuotos slaugos ir socialinės globos, bendruomeninio apgyvendinimo paslaugų infrastruktūros sukūrimas Kaune mieste“, projekto Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-15-0001.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą.“

Projekto įgyvendinimo metu bus sukurta paslaugų infrastruktūra Kauno mieste, plėtojant bendruomenines bei specializuotos slaugos ir socialinės globos paslaugas: 

  • plėtojama bendruomeninių apgyvendinimo paslaugų infrastruktūra – įsteigti (pastatyti) 6 grupinio gyvenimo namus asmenims su proto ir (ar) psichikos negalia Kauno mieste, kuriuose galės apsigyventi 60 asmenų, turinčių proto ir (ar) psichikos negalią; 
  • gerinama specializuotos slaugos ir socialinės globos paslaugų kokybė 38 paslaugas gaunantiems asmenims;
  • įsigyjama tikslinė transporto priemonė (9 vietų lengvasis automobilis, pritaikytas neįgaliųjų vežimui).

Projektas finansuojamas ES fondų ir valstybės biudžeto lėšomis. Projekto vertė 2,6 mln. eur.

Projektą numatoma įgyvendinti iki 2023-02-28.

 

Kokybės diegimo sistema EQUASS įstaigoje

Siekiant, kad įstaiga būtų inovatyvi, lyderiautų ir teiktų aukščiausios kokybės paslaugas, atitinkančias europinius kokybės standartus, Vilijampolės socialinės globos namai 2020 m. birželio mėn. pateikė paraišką dalyvauti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte Nr. 08.4.1.-ESFA-V-421-01-0001 „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“. Projektą įgyvendina VšĮ Valakupių reabilitacijos centras.

EQUASS (angl. The European Quality in Social Services) – tai Europos reabilitacijos platformos iniciatyva sukurta sertifikavimo, mokymo ir konsultavimo sistema, kuri padeda įgyvendinti Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (Voluntary European Quality Framework for Social Services) reikalavimus.

Įstaiga tikslingai ir kryptingai dirba, siekdama konkrečių pertvarkos tikslų: teikti paslaugas, orientuotas į individualius asmens poreikius.  Nuo 2016 m. įstaigoje įvyko nemažai pokyčių – pereita prie paslaugų teikimo bendruomenėje, pradėtas specializuotos slaugos ir socialinės globos padalinio steigimas, pradėta teikti apsaugoto būsto paslauga, 20 asmenų su sunkia negalia teikiamos dienos socialinės globos paslaugos. Užsibrėžtas tikslas – tapti inovatyvia, šiuolaikiška ir į paslaugų kokybę orientuota socialinės globos įstaiga, kurioje vertinama darbuotojų kompetencija ir užtikrinamas kokybiškų paslaugų teikimas. Prasidėjus institucinės globos pertvarkos procesui, įstaigoje neišvengiami pokyčiai susiję su paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės gerinimu, darbuotoju tobulėjimu ir naujo tipo paslaugų bendruomenėje teikimu. Kryptingai dirbame siekdami globos namų pertvarkos tikslų, orientuojamasi ne tik į paslaugų bendruomenėje plėtrą, bet ir paslaugų kokybės gerinimą globos namuose gyvenantiems asmenims. Siekdami paslaugų kokybės gerinimo siekiame ir strateginio pertvarkos tikslo – kurti kompleksiškai teikiamų paslaugų sistemą, kuri sudarytų galimybes kiekvienam vaikui, neįgaliajam ar jo šeimai (globėjams, rūpintojams) gauti individualias pagal poreikius paslaugas ir reikiamą pagalbą bendruomenėje, o kiekvienam likusiam be tėvų globos vaikui augti saugioje ir jo raidai palankioje aplinkoje.

EQUASS kokybės sistema svarbi įstaigos pažangai, tobulėjimui, mokymuisi, pokyčiams ir naujovėms. Siekiama efektyviau teikti socialines paslaugas, stiprinant darbuotojų motyvaciją, orientaciją į asmenį (vaiką), į globos namus turimus išteklius, bendrą viziją ir misiją. Keliame sau tikslus ir norime dalintis gerąja praktika. Manome, kad šis žingsnis tai efektyvios ir besivystančios organizacijos ženklas. Kokybės sistemos diegimas leis įstaigoje vystyti ir kokybės kultūrą, įtraukti darbuotojus, paslaugų gavėjus ir jų šeimų narius, vystyti bendradarbiavimą su kitomis organizacijomis. Žvelgdami į ateities perspektyvas, jaučiame poreikį keistis, tobulėti, diegti sistemas, užtikrinančias europinius paslaugų standartus. Esame susipažinę su kokybės principais ir siekiame taikyti lyderystės, personalo valdymo, etikos, partnerystės, dalyvavimo, orientacijos į paslaugų gavėjus principus, tačiau turime dar nemažai mokytis ir siekti, kad šie principai taptų kasdienės praktikos dalimi. Todėl dalyvavimas EQUASS diegimo sistemoje padės įstaigai nuosekliai siekti savo tikslų, orientuojantis į paslaugų kokybės aspektus, tobulinant ir vystant paslaugas bendruomenėje vaikams su proto ir (ar) psichikos negalia.

2020 m. birželio mėn. 29 pasirašyta dalyvavimo projekte “Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant Equass kokybės sistemą” SUTARTIS.

EQUASS kokybės sistema diegiama 3 bendruomeninių vaikų globos namų padaliniuose: V. Putvinskio g., Viduklės g., Panerių g.

Projekto konsultantė Rasa Laiconienė.

Projekto koordinatorė įstaigoje – direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Ernesta Petruškevičienė (atsakinga už EQUASS kokybės sistemos diegimo proceso koordinavimą įstaigoje kartu su bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų komanda). 

Apsaugoto būsto paslauga

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM, įgyvendina Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-03-0001 „Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra“, kurio tikslas – didinti darbingo amžiaus asmenų su proto ir (arba) psichikos negalia, savarankiškumą ir taip įgalinti juos gyventi bendruomenėje pagal jų poreikį teikiant bendruomenines apsaugoto būsto, socialinių dirbtuvių, įdarbinimo su pagalba, pagalbos priimant sprendimus paslaugas.

2019 m. gruodžio mėn. Vilijampolės socialinės globos namai Neįgaliųjų reikalų departamento paskelbtoje atrankoje buvo atrinkti kaip vienas iš partnerių Kauno regione apsaugoto būsto paslaugos teikimui. Projekto partnerių sąrašas.

Apsaugoto būstas – socialinės priežiūros paslauga ir gyvenamosios vietos suteikimas (jei neturi savo) bendruomenėje, iki 4 dalinai savarankiškų suaugusių asmenų su negalia, derinant tai su individualia atvejo vadybininko (socialinio darbuotojo) pagalba ir kitomis
paslaugomis bendruomenėje, padedančiomis plėtoti ir palaikyti asmenų socialinius ir savarankiško gyvenimo įgūdžius, siekiant visiško jų savarankiškumo. Šios paslaugos – alternatyva institucinei globai, sudaranat galimybę asmenims su proto ir (ar) psichikos negalia gyventi savarankiškai bendruomenėje gaunant įvairių rūšių ir formų bendruomenėje teikiamas socialinės, sveikatos priežiūros ir kitokias paslaugas. Užtikrinama galimybė negalią turinčiam asmeniui gyventi bendruomenėje ir tuo pačiu gauti specializuotą pagalbą, atitinkančią individualius asmens poreikius. 

Pasirašius partnerystės sutartį apsaugoto būsto paslauga Kauno mieste pradėta teikti nuo 2020-05-18, apsaugoto būsto paslauga teikiama 2 suaugusiems asenims su proto ar psichikos negalia. 

Susitarimas dėl apsaugoto būsto paslaugos teikimo, įgyvendinant projektą “Nuo gloos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra”. 

Apsaugoto būsto paslaugos teikimo asmenims su negalia sutartis

Planuojami projekto įgyvendinimo rezultatai:

  • 2 dalinai savarankiškiems asmenims su proto negalia bus teikiama apsaugoto būsto paslauga;
  • pagal sudarytą individualų socialinės pagalbos planą teikiamos asmens poreikius užtikrinanti socialinio darbuotojo (atvejo vadybininko) pagalba;
  • užtikrinamas individualių paslaugų teikimas, atsižvelgiant į konkretaus žmogaus poreikius, interesus, išsilavinimą, patirtį, stipriąsias puses bei galimybes;
  • pagalba teikiama namų aplinkoje;
  • asmuo įgalinamas prisiimti atsakomybę už savo gyvenimą ir pastangas grįžti į visuomenės gyvenimą;
  • apsaugoto būsto paslauga įtraukiama į Kauno miesto socialinių paslaugų teikimo planą.

Projekto įgyvendinimo pabaiga planuojama 2023-04-30, projekto įgyvendinimui skirta 17 556 795,99 Eur. 

Dalyvavome Gėrybiniame projekte

Nepaprasta diena nepaprastoms mergaitėms. Jau nuo pačio ryto ruošėmės jaukioje DEKŪ studijoje ir laukėme savo viešnių. Mergaičių laukė iš ties daug staigmenų už kurias esame labai dėkingi savo kolegoms, draugams ir visiems, kurie norėjo tiesiog prisidėti. Makiažas, garbanos, šilta kakava, slapti norai ir svajonės laiškuose, skaniausi pietūs, fotosesija, piešimas ant sausainių ir gausybė dovanų. Ir kaip gi be torto ir dainų – visi dainavom ir skanavom. Dangus džiaugėsi kartu su mumis. Tą dieną karaliavo apkabinimai ir nuoširdumas. Ačiū dar kartą visiems! O ypatingai Vilijampolės socialinės globos namų merginoms ir socialinei darbuotojai Karolinai Adomaitytei, kuri kartu su mumis padėjo sukurti šią trumpą, bet ilgam įsimenamą pasaką.

Skaityti plačiau

Ačiū, Gėrybiniam projektui, už idėjos realizavimą

Dalinamės jaukiu pokalbiu apie artėjančias šventes! Ačiū Karolinai Adomaitytei už idėją ir staigmeną merginoms ir dėkojame Gėrybiniui Projektui už idėjos realizavimą. Linkime visiems nuoširdaus švenčių laukimo ir gebėjimo nuoširdžiai džiaugtis mažais dalykais, kaip tai pavyksta mūsų merginoms.

Viešėjo specialistas iš Olandijos Marco Dieleman

Praėjusią savaitę Vilijampolės socialinės globos namuose viešėjo specialistas iš Olandijos Marco Dieleman, kurio mokymuose dalyvavo ne tik Vilijampolės socialinės globos namų specialistai, bet ir prisijungė kolegos iš kitų organizacijų – Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centras, VšĮ “Actio Catholica Patria” ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto. Mokymų metu pristatyta mokymų filosofija, teorija ir praktikoje taikomos technikos. Mokymų metu darbuotojai analizavo dėl kokių priežasčių klientams kyla stresas, pyktis, mokėsi kontroliuoti savo emocijas ir stresą, ieškojo būdų, kaip išlikti ramiems stresinėje situacijoje, kaip anksti atpažinti iš kliento kylančią agresiją ir kokias prevencijos priemones taikyti. Praktinėje dalyje darbuotojai mokėsi technikų, užtikrinančių saugumą ūmios agresijos metu, kaip apsaugoti save aplinkinius ir patį klientą.
Po mokymų kartu su Marco Dieleman, socialinio darbo eksperte Lies Gualtherie van Weezel, mokymuose dalyvavusių organizacijų ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto atstovais aptarėme tolimesnio bendradarbiavimo galimybes ir vykusių mokymų poreikį.

Skaityti plačiau

Naujas užimtumo specialistas Vilijampolės socialinės globos namuose!

Vilijampolės socialinės globos namai džiaugiasi galėdami pranešti, kad mūsų būrį specialistų papildė naujas užimtumo specialistas – šuo Amis.
Mokslininkų įrodyta, kad šuo – geriausias žmogaus draugas, kuris gali įsijausti į žmogaus problemas labiau už bet kurį kitą gyvūną. Šuns ištikimybė, meilė šeimininkams, nuolat rodomos šiltos emocijos ir džiaugsmas turi neabejotiną poveikį- tvirtina atlikti tyrimai. Šis žmogaus ir šuns ryšys pritaikytas naujoje gyvūnų terapijos srityje – kaniterapijoje.

Skaityti plačiau

Europos savanoriai Vilijampolės socialinės globos namuose

Kas yra  Europos savanorių tarnyba (EST)?  Tai tarptautinės savanorystės projektai (trukmė nuo 2 savaičių iki 12 mėn.) jauniems žmonėms, kuriais siekiama ugdyti jaunimo pilietiškumą, solidarumo jausmą, skatinti kitų kultūrų pažinimą, stiprinti tarpusavio supratimą ir toleranciją.

Vilijampolės socialinės globos namai jau ne vienerius metus priima jaunuolius iš visos Europos. Džiaugiamės, kad kiekvienais metais turime entuziastingus, pilnus idėjų ir pagalbos savanorius. Šiuo metu mūsų įstaigoje savanoriauja trys vaikinai, kurie yra atvykę iš Italijos, Armėnijos ir Ukrainosi. Vaikinai mielai dalinasi savo įgyta patirtimi, su mūsų globotiniais dalyvauja užimtumuose, renginiuose, palaiko glaudų ryšį su darbuotojais, domisi mūsų sukurta pagalbos sistema. Savanorystė – tai dvilypis reiškinys, kuris skatina ne tik pačio savanorio asmenybės augimą, tačiau ir teikia pagalbą likimo nuskriaustiesiems.

Skaityti plačiau