< Atgal

Kokybės diegimo sistema EQUASS įstaigoje

Siekiant, kad įstaiga būtų inovatyvi, lyderiautų ir teiktų aukščiausios kokybės paslaugas, atitinkančias europinius kokybės standartus, Vilijampolės socialinės globos namai 2020 m. birželio mėn. pateikė paraišką dalyvauti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte Nr. 08.4.1.-ESFA-V-421-01-0001 „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“. Projektą įgyvendina VšĮ Valakupių reabilitacijos centras.

EQUASS (angl. The European Quality in Social Services) – tai Europos reabilitacijos platformos iniciatyva sukurta sertifikavimo, mokymo ir konsultavimo sistema, kuri padeda įgyvendinti Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (Voluntary European Quality Framework for Social Services) reikalavimus.

Įstaiga tikslingai ir kryptingai dirba, siekdama konkrečių pertvarkos tikslų: teikti paslaugas, orientuotas į individualius asmens poreikius.  Nuo 2016 m. įstaigoje įvyko nemažai pokyčių – pereita prie paslaugų teikimo bendruomenėje, pradėtas specializuotos slaugos ir socialinės globos padalinio steigimas, pradėta teikti apsaugoto būsto paslauga, 20 asmenų su sunkia negalia teikiamos dienos socialinės globos paslaugos. Užsibrėžtas tikslas – tapti inovatyvia, šiuolaikiška ir į paslaugų kokybę orientuota socialinės globos įstaiga, kurioje vertinama darbuotojų kompetencija ir užtikrinamas kokybiškų paslaugų teikimas. Prasidėjus institucinės globos pertvarkos procesui, įstaigoje neišvengiami pokyčiai susiję su paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės gerinimu, darbuotoju tobulėjimu ir naujo tipo paslaugų bendruomenėje teikimu. Kryptingai dirbame siekdami globos namų pertvarkos tikslų, orientuojamasi ne tik į paslaugų bendruomenėje plėtrą, bet ir paslaugų kokybės gerinimą globos namuose gyvenantiems asmenims. Siekdami paslaugų kokybės gerinimo siekiame ir strateginio pertvarkos tikslo – kurti kompleksiškai teikiamų paslaugų sistemą, kuri sudarytų galimybes kiekvienam vaikui, neįgaliajam ar jo šeimai (globėjams, rūpintojams) gauti individualias pagal poreikius paslaugas ir reikiamą pagalbą bendruomenėje, o kiekvienam likusiam be tėvų globos vaikui augti saugioje ir jo raidai palankioje aplinkoje.

EQUASS kokybės sistema svarbi įstaigos pažangai, tobulėjimui, mokymuisi, pokyčiams ir naujovėms. Siekiama efektyviau teikti socialines paslaugas, stiprinant darbuotojų motyvaciją, orientaciją į asmenį (vaiką), į globos namus turimus išteklius, bendrą viziją ir misiją. Keliame sau tikslus ir norime dalintis gerąja praktika. Manome, kad šis žingsnis tai efektyvios ir besivystančios organizacijos ženklas. Kokybės sistemos diegimas leis įstaigoje vystyti ir kokybės kultūrą, įtraukti darbuotojus, paslaugų gavėjus ir jų šeimų narius, vystyti bendradarbiavimą su kitomis organizacijomis. Žvelgdami į ateities perspektyvas, jaučiame poreikį keistis, tobulėti, diegti sistemas, užtikrinančias europinius paslaugų standartus. Esame susipažinę su kokybės principais ir siekiame taikyti lyderystės, personalo valdymo, etikos, partnerystės, dalyvavimo, orientacijos į paslaugų gavėjus principus, tačiau turime dar nemažai mokytis ir siekti, kad šie principai taptų kasdienės praktikos dalimi. Todėl dalyvavimas EQUASS diegimo sistemoje padės įstaigai nuosekliai siekti savo tikslų, orientuojantis į paslaugų kokybės aspektus, tobulinant ir vystant paslaugas bendruomenėje vaikams su proto ir (ar) psichikos negalia.

2020 m. birželio mėn. 29 pasirašyta dalyvavimo projekte “Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant Equass kokybės sistemą” SUTARTIS.

EQUASS kokybės sistema diegiama 3 bendruomeninių vaikų globos namų padaliniuose: V. Putvinskio g., Viduklės g., Panerių g.

Projekto konsultantė Rasa Laiconienė.

Projekto koordinatorė įstaigoje – direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Ernesta Petruškevičienė (atsakinga už EQUASS kokybės sistemos diegimo proceso koordinavimą įstaigoje kartu su bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų komanda).